Download gratis Grow Guide: in 3 stappen je hart volgen

Privacyverklaring Meelanie Coaching

Algemeen

Meelanie coaching, gevestigd aan de Nieuwe Heilaarstraat 48 te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Postadres:

Nieuwe Heilaarstraat 48
4813 AT Breda

E-mailadres: info@meelanie.nl

Website: www.meelanie.nl

Mélanie Schaerlaeckens is de Functionaris Gegevensbescherming van Meelanie coaching. Bereikbaar via info@meelanie.nl of via 06 23 19 55 36

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meelanie Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze . Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum, -plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
 • Rapporten van testen en analyses
 • Opdrachten ten behoeve van coaching
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder

die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meelanie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meelanie coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Het bijhouden van een logboek t.b.v. EIA certificering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Het voeren van geschillen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Meelanie coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meelanie coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. uitvoering overeenkomst: zolang je klant bent en 7 jaar daarna. Dit doen we t.b.v. de onderlinge communicatie en de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Meelanie coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meelanie coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een

andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meelanie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We

reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Meelanie coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Cookies, of vergelijkbaar gebruikte technieken

Meelanie coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen 

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan landen binnen of buiten de EER. Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy

 

Beveiliging persoonsgegevens

Meelanie coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@meelanie.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is geldig per 18 maart 2022